Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

SZYBKI KONTAKT
J.W.W. TRILAND Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Nadarzyńska 53 lokal 11

Kontakt z biurem:
tel.: +48 (22) 716 55 10
fax: +48 (22) 716 55 11
e-mail: triland@triland.pl
AKTUALNOŚCI
Pragniemy Państwa poinformować, że w niniejszej rubryce będziemy zamieszczali wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej firmy. Znajdą Państwo tutaj min....
Właśnie uruchomiliśmy nasz nowy serwis internetowy. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna przypadnie Państwu do gustu, a ....

STRONA GŁÓWNA

W Polsce ostatnie lata przyniosły zmianę w postrzeganiu ochrony środowiska i problemów z nią związanych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało większą świadomość ekologiczną zarówno wśród przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli.

Zauważa się tendencję polegającą na zwiększaniu nakładów finansowych na ochronę środowiska i dziedziny bezpośrednio z nią związane. Ochrona środowiska w Polsce finansowana jest głównie z opłat wnoszonych przez firmy z tytułu korzystania ze środowiska oraz kar za przekraczanie norm. W minionym dziesięcioleciu dokonał się w Polsce wielki postęp w dziedzinie ochrony środowiska.

W 2001 roku została uchwalona ustawa Prawo Ochrony Środowiska wzorowana na prawie unijnym. Ustawa ta objęła swoim zasięgiem w różnym stopniu wszystkie sektory gospodarki. Zawiera między innymi przepisy dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczaniu. Przepisy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska dotyczą i regulują działalność podmiotów, które korzystają ze środowiska naturalnego lub na nie bezpośrednio wpływają.

Przyszłość w biznesie to zrozumienie współzależności między gospodarką a ochroną środowiska.
Wymaga to poznania olbrzymiej ilości przepisów prawnych obszaru prawa, które rozwijają się bardzo dynamicznie. Kierunek tych zmian to głównie ograniczenia i nakazy. Spółka Triland dysponując dużą wiedzą i doświadczeniem, współpracując z firmami polskimi i zagranicznymi z branży, może podjąć się każdego zadania polegającego na opracowaniu i przygotowaniu projektów inwestycyjnych, nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami oraz oceną bieżącej działalności.

Współpracujemy z ekspertami i specjalistami, z biurami projektowymi i akredytowanymi laboratoriami. Korzystając z naszych porad zyskujecie Państwo pewność, że nabyty grunt pod inwestycje, nieruchomość, projektowaną inwestycję i jej funkcjonowanie nie będzie wpływać negatywnie na środowisko lub jej wpływ będzie minimalny.

Jedne z regulacji prawnych dotyczą i regulują gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach.
Nadrzędnym celem gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie jest zapobieganie ich powstawaniu poprzez odzysk odpadów i ponowne wykorzystanie jako surowców. Warunkiem realizacji tego celu jest:
 • selektywna zbiórka odpadów
 • wprowadzanie technologii pozwalających zminimalizować ilość   wytwarzanych odpadów
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych metod odzysku i   recyklingu
 • wykorzystywanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii
Właściwe postępowanie i gospodarowanie odpadami w znaczącym stopniu wpływa na zminimalizowanie stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Można osiągnąć to za pomocą strategii, która dzięki analizie kosztów będzie pozwalała minimalizować i utrzymywać je na właściwym poziomie.

Inne regulacje prawne w gospodarce odpadami obejmują gospodarkę odpadami w jednostkach administracji samorządowej.
Zgodnie z tymi regulacjami - gminy, powiaty i województwa powinny opracować programy gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi polityki ekologicznej Polski.

Programy te to strategia długoterminowa w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych,
przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach wojskowych, na terenach gmin i powiatów.
Spółka J.W.W. Triland przygotowuje i opracowuje koncepcje tych strategii jak również wskazuje sposoby ich realizacji poprzez:
 • edukację mieszkańców
 • promowanie selektywnych zbiórek odpadów
 • projektowanie i budowę zakładów zagospodarowania odpadów
 • projektowanie i budowę składowisk odpadów
 • współpracę przy budowie sieci zakładów dokonujących działań   w obszarze odzysku i recyklingu odpadów
 • zagospodarowania odpadów niebezpiecznych

Doradzamy w ochronie środowiska poprzez:
 • kompleksową obsługę przedsiębiorstw, a w tym instytucji i   jednostek wojskowych
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dla Urzędu   Marszałkowskiego
 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • wyliczanie opłaty produktowej
 • wyliczanie opłat za emisję niezorganizowaną
 • wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów
 • redukowanie opłaty produktowej poprzez recykling
 • opracowywanie wniosków na import i eksport odpadów
W ramach kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oferujemy usługi naszych wykwalifikowanych pracowników, którzy na terenie Państwa firmy zorganizują prawidłową gospodarkę odpadami poprzez:
 • wynajem urządzeń belujących (pras belujących) oraz pojemników na odpady
 • selektywną zbiórką odpadów
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przekazywaniem i ewidencją odpadów
 • przekazywanie odpadów firmom posiadającym stosowne zezwolenia
Opracowywanie dokumentacji wymaganej prawem od podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych
 • informacji i wniosków o wytwarzaniu i sposobie gospodarowania odpadami
 • informacji lub raportów oddziaływania na środowisko
 • operatów wodno prawnych
 • operatów powietrzno prawnych
 • Powiatowych i Gminnych Programów Ochrony Środowiska z   rozszerzeniem o gospodarkę odpadami
 • przeglądów ekologicznych
 • raportów oddziaływania na środowisko
Opracowywanie kodeksów Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych GMP, GHP z uwzględnieniem zasad systemu HACCP w branży spożywczej oraz rolnej obejmujące
 • przeprowadzanie audytu wstępnego
 • warsztaty szkoleniowe mające na celu opracowanie   zakładowego
 • kodeksu GMP, GHP i kodeksów Dobrych Praktyk Rolniczych
 • wprowadzenie zasad HACCP i określenie punktów krytycznych
 • pomoc w uzyskaniu certyfikatów systemów jakości
Spółka J.W.W. Triland zajmuje się także zagadnieniami związanymi ze środowiskiem gruntowo-wodnym. Prowadzimy monitoring składowisk odpadów, stacji paliw, ujęć wód podziemnych, itd. Wykonujemy rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na terenach przewidzianych pod wszelkiego rodzaju inwestycje, badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia budynków mieszkalnych, usługowych, hal magazynowych, oczyszczalni ścieków, itd. Opracowujemy ekspertyzy, projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne oraz geotechniczne.