W ramach naszej działalności sporządzamy wnioski na wydanie wszelkiego rodzaju decyzji i pozwoleń środowiskowych dotyczących wytwarzania i przetwarzania odpadów, emisji do powietrza gazów i pyłów, na pobór wód podziemnych lub wprowadzanie ścieków i wód opadowo-roztopowych.


W ramach uzyskania decyzji dotyczącej poboru wód i zrzutu ścieków przygotowujemy operaty wodno-prawne oraz zgłoszenia wodno-prawne. Dokonujemy także niezbędnych uzgodnień z przedsiębiorstwami wodnokanalizacyjnymi.

Sporządzamy lub pośredniczymy w wykonaniu analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, analizy akustycznej oraz badaniu jakości pobieranych wód i jakości ścieków.

Prowadzimy kompleksowe postępowania w zakresie uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego. Analizujemy konieczność sporządzenia raportu początkowego lub możliwość odstąpienia od jego sporządzenia.


Pomagamy również naszym klientom w procesie odwołania się od decyzji środowiskowej lub zaskarżenia wydanej decyzji.

Skontaktuj się

Napisz lub zadzwoń